Library Z-Library

Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēma: cīņa par 400 000 EUR

Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēma šobrīd ir diezgan kompakta – neliela un cieši saistīta – sfēra, taču tai ir lielas ambīcijas augt un atbilstoša kapacitāte, lai to paveiktu. Kopš 2010. gada, kas iezīmē pašu ekosistēmas pirmsākumu, mūsu jaunuzņēmumi kopumā ir investīcijās piesaistījuši 615 miljonus eiro. Vairāk nekā puse no tā tika savākta pēdējo divu (!) gadu laikā.

Vairāk datu var apskatīt Latvian Startup Report 2022.

Pirmā vienradža dzimšana (Printful) un virkne augsta līmeņa investīciju, ko strauji augoši jaunuzņēmumi ir piesaistījuši pēdējā laikā (Printify, Lokalise, Aerones, Whimsical, Juro), kā arī to ekonomiskais ieguldījums – darba vietu radīšana, nodokļu maksājumi un citi — tas viss liecina, ka esam uz pareizā ceļa, veidojot inovatīvu ekonomiku. Un šis ir laiks, kad  valstij būtu jāpaātrina jaunuzņēmumu ekosistēmas jauda, nevis jārelaksējas un jāietur pauze. Sekmīgi iekustinātā sniega bumba ir jāturpina ritināt.

Šādas izaugsmes trajektorija bija pamats “Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģijai 2022-2025”, kuru pabeidza un parakstīja Latvijas valdība un galvenie jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībnieki, tostarp Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija Startin.LV. Stratēģijā tika noteikti divi galvenie, līdz 2025. gadam sasniedzamie mērķi:

 • +300 miljoni eiro investīciju,
 • +1500 jaunu darbavietu.

Stratēģiju un pamatā esošo memorandu skatiet šeit.

Minēto mērķu sasniegšanai tika izveidots visaptverošs aktivitāšu klāsts, kas no valsts budžeta 2023.-2025.gadam prasītu 1 200 000 eiro, proti 400 000 eiro gadā.

Nerunājot aplinkus, lai Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēma varētu spert nākamos soļus augšup, būtu nepieciešams vēl daudz vairāk par stratēģijā minēto. Jaunuzņēmumu ekosistēmai ir nepieciešami regulāri un pārdomāti ieguldījumi, lai attīstītu talantīgu, augsti kvalificētu darbaspēku, nodrošinātu jaunuzņēmumiem atbilstošus rīkus izaugsmei un mērogošanai, palīdzētu tiem sacensties par ārvalstu iespējkapitāla investoru uzmanību un daudzām citām vajadzībām. Ideālā pasaulē (sveiciens Igaunijai un Lietuvai, kas, šķiet, tur jau ir) visu augstāk minēto aktivitāšu kopumam katru gadu varētu veltīt 2-3 miljonu eiro.

Atgriežoties realitātē – 2023. gada valsts budžeta saskaņošanas laikā Saeimā pieprasītā summa 1 200 000 eiro uz trim gadiem tika samazināta līdz 200 000 eiro 2023. gadam. Lai gan mēs nekavējoties atbildējām ar vēstuli Saeimai, aicinot palikt pie nolemtā (par vēstuli lasiet šeit), var rasties loģisks jautājums: 200 000 eiro – tas ir daudz vai maz? Lai atbildētu uz šādiem jautājumiem, labi piemērots ir ieguldījumu-atdeves (ROI) princips, kas uzrāda nepietiekama ieguldījuma nesamērojamību ar neatbilstošām gaidām: 

 • tie ir 200 000 eiro, kas mūs virzītu uz 300 miljonu eiro investīcijām un 1500 jaunām darba vietām;
 • tie ir 200 000 eiro ekosistēmā, kas 2021. gadā piesaistīja 247 miljonus eiro un 2022. gadā 92 miljonus eiro;
 • tie ir 200 000 eiro ekosistēmai, kas 2021.gadā valsts budžetā nodokļu un citu nodokļu veidā samaksāja 44 miljonus eiro.

Vēl viens jautājums, ko mums uzdod: kam tā nauda vajadzīga un kas to saņems? Naudas pieprasījumu iesniedza Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija Startin.LV, TechHub Riga, TechChill, Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija (LVCA), Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls (LatBAN) un Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrs. Izņemot pēdējo minēto, pārējās piecas ir nevalstiskās bezpeļņas organizācijas ar juridisko statusu “biedrība” vai “nodibinājums”.

400 000 eiro 2023. gadā pieprasīti, lai daļēji segtu šādas aktivitātes:

 • 200 000 eiro atbalsts lielu startup pasākumu organizēšanai, galvenie divi no kuriem ir: TechChill (starptautisks pasākums, kurā kopā pulcējas 2500 dalībnieku, tostarp 180 investori un 150 starptautiski runātāji), Startup Day & Startup BBQ (vietējais forums, kura mērķis ir identificēt iekšējās ekosistēmas problēmas, dalīties ar atjauninājumiem un atskatīties uz vietējo jaunuzņēmumu un to dibinātāju panākumiem);
 • 125 000 eiro Latvijas jaunuzņēmumu izglītošanai par biznesa vadību, paplašināšanu, zīmola veidošanu, sarunām ar investoriem un citām tēmām, kas ir būtiskas veiksmīga globāla jaunuzņēmuma attīstībai, kā arī biznesa eņģeļu investoru izglītošanai par jaunuzņēmumu investīciju būtību;
 • 30 000 eiro, lai nodrošinātu jaunuzņēmumu sadarbības iespējas ar investoriem un korporatīvajiem partneriem;
 • 40 000 eiro Latvijas jaunuzņēmumu datu bāzes uzturēšanai, kas ietver tehnisko apkalpošanu, datu vākšanu un datu analīzi;
 • 30 000 eiro, lai pārstāvētu Latviju starptautiskās jaunuzņēmumu konferencēs un citos pasākumos, kur ir iespēja popularizēt valsts tēlu un piesaistīt investoru un mediju uzmanību;
 • 90 000 eiro, lai segtu ar augstākminētajiem punktiem saistīto pārvaldības un administrēšanas izdevumus.

Vēlreiz jāuzsver, ka pieprasītie 400 000 eiro ir mazāka summa par to, kas nepieciešams Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas optimālai un vēlamai izaugsmei. Mēs apliecinam katrā pieprasītā eiro nepieciešamību, uzsverot to kā ieguldījumu jaunuzņēmumu ekosistēmā, kas dāsni atmaksāsies. Mēs esam gatavi gādāt rezultātus – kā jau allaž to darām.
 

Latvian Startup Ecosystem: Battle for the Inglorious 400,000 EUR

Being a rather compact bubble at the moment, Latvian startup ecosystem has a big ambition to grow and a matching capacity to do that. Since 2010, which marks the very origins of the ecosystem, our startups have raised a total of 615 million euro. More than half of that was raised in the last two (!) years alone.

See fresh data in Latvian Startup Report 2022.

The birth of the 1st unicorn (Printful), and a range of high-level investments we’ve recently witnessed (Printify, Lokalise, Aerones, Whimsical, Juro) as well as their economic contribution measured in job creation, tax payments, to name just two – all suggest we are on the right track of building an innovative economy. And this is the time when we need to accelerate our effort, instead of sitting back and relaxing. We need to get that snowball rolling.

This acceleration was exactly the rationale behind the Strategy for Startup Ecosystem Development 2022-2025, finalized and signed by the key government and startup ecosystem players, including Latvian Startup Association Startin.LV. The Strategy defined two main goals to achieve by 2025:

 • + 300 million euro investments
 • + 1,500 new jobs

Find the Strategy and the underlying Memorandum here

To achieve the said goals, a comprehensive list of activities was put together, and 1,200,000 euro were requested from the State Budget for 2023-2025, that being 400,000 euro per each year.

Let’s be clear: to propel Latvian startup ecosystem to new heights, we need much more than that. We need consistent programmatic investments into nurturing the right talent, giving startups proper tools to grow and scale up, helping them compete for foreign VCs’ attention, and so on and so forth. In an ideal world (hello to Estonia and Lithuania who seem to be living in there), all these activities combined would easily put us in a ballpark of at least 2-3 million euro annually.

But let’s get back to the real world: during the elaborations of the State Budget 2023 in the Parliament, the requested amount of 1,200,000 euro for three years was reduced to just 200,000 euro for 2023. While we immediately responded to this with a letter to the Parliament urging them not to do that (read about the letter here), a fair question is: 200,000 euro – is it a lot or is it a little? One familiar with the return-on-investment (ROI) concept might be best equipped to answer that:

 • That’s 200,000 euro which are supposed to propel us to the mentioned 300 million euro investments and 1,500 new jobs;
 • That’s 200,000 euro for an ecosystem which raised 247 million euro investments in 2021 and 92 million euro in 2022;
 • That’s 200,000 euro for the ecosystem which in 2021 paid 44 million euro to the State Budget in form of taxes and other duties.

Another question we hear: what the money is needed for and who will receive it? The money request was placed by Latvian Startup Association (Startin.LV), TechHub Riga, TechChill, Latvian Venture Capital and Private Equity Association (LVCA), Latvian Business Angel Network (LatBAN), and the Science and Innovation Center of the Riga Technical University. Except for the last member, the other five are non-government non-profit organizations with a legal status of either “society” (in Latvian, “biedrība”) or “foundation” (in Latvian, “nodibinājums”).

400,000 euro in 2023 is requested to partially cover the following activities:

 • 200,000 euro support to organize major startup events, to name just two: TechChill (international event bringing together a total of 2500 attendees, including 180 investors and 150 international speakers), Startup Day & Startup BBQ (local forum aimed to identify internal ecosystem problems, share updates and reflect on the success of local founders and their startups);
 • 125,000 euro to educating Latvian startups about business management, scaling-up, brand-building, negotiations with investors, and other topics crucial for growing a successful global startup, as well as educating business angel investors about the nature of the startup investments;
 • 30,000 euro to provide networking opportunities for startups with investors and corporate partners;
 • 40,000 euro to sustain the Latvian startup database, which includes technical maintenance, data gathering and data analysis;
 • 30,000 euro to represent Latvia at international startup conferences and side-events, whereas there is a chance to promote the image of our country and attract attention of investors and media;
 • 90,000 euro to cover the management and administration costs associated with the above points.

Once again, the requested 400,000 euro is less than what the Latvian startup ecosystem needs in order to grow in an optimal and desired way. And we stand by every requested euro, seeing it as an investment into the startup ecosystem which will pay off generously. Ready to deliver – as we always do.